Algemene voorwaarden webshop aankopen

Bloemboetiek Mario is gevestigd aan Hoofdstraat 31A, 9801 BT, Zuidhorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 63440121. De Bloemist beheert een webshop met bloemen en aanvullende producten zoals vazen en cadeauartikelen.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je producten via onze webshop kunt bestellen. We hebben ons best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te schrijven en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen) van deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via info@mariobloemen.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven ten behoeve van consumenten als zakelijke kopers. Wanneer een bepaling slechts voor een bepaalde doelgroep van toepassing is, wordt dit in de betreffende bepaling aangegeven.

Artikel 1 - Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden geregeld dezelfde begrippen gebruikt. In dit artikel lees je wat de betekenis is van de gebruikte begrippen:

Bloemist: de verkoper van de producten en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Zakelijke Koper: de natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Klant: de Consument of Zakelijke Koper die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met de Bloemist.

Overeenkomst: de koopovereenkomst op afstand die Klant en Bloemist samen sluiten.

Koop op afstand: een aankoop via de Webshop.

Webshop: de webshop van de Bloemist, te bereiken via: https://www.bloemenboetiekmario.nl.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt ‘Klant’ ook wel aangeduid met ‘je, jij, jou en jouw’ en worden ‘Klant’ en ‘Bloemist’ samen ‘Partijen’ en afzonderlijk ‘Partij’ genoemd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en facturen van de Bloemist en de levering van producten door of namens de Bloemist.
2. Wanneer je akkoord gaat met het aanbod van de Bloemist, gaat de Bloemist ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan. Wanneer je een product bestelt in de Webshop, word je in het bestelproces gevraagd akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
3. Eventueel door de Zakelijke Koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst.
4. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door de Bloemist zijn geaccepteerd.
5. De Bloemist kan deze algemene voorwaarden wijzigen. In het aanbod wordt altijd naar de laatste versie van de algemene voorwaarden verwezen.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (ongeldig) blijken, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe bepaling overeenkomen die qua strekking en doel zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.
7. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, gaat de Overeenkomst voor op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod

1. Een aanbod is vrijblijvend. Dit betekent dat de Bloemist het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Bezorgkosten zijn exclusief tenzij anders overeengekomen.
3. De in de Webshop getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
4. De Bloemist gaat ervan uit dat de gegevens die je aan de Bloemist verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
5. De inhoud van de Overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten die in het aanbod zijn omschreven.
6. De Bloemist is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod en programmeer en/of typefouten in de Webshop of op de social mediakanalen van de Bloemist. Dit betekent dat de Bloemist niet verplicht is het product tegen de foutieve prijs te leveren.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. De website van de Bloemist bevat een Webshop waarin fysieke producten op afstand gekocht kunnen worden.
2. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat jij akkoord gaat met het aanbod van de Bloemist door het product van jouw keuze in de Webshop aan te geven, de bestelling af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het is niet mogelijk rechtstreeks via het online contactformulier een bestelling te plaatsen.
3. Ondanks dat de Webshop ook producten bevat van Fleurop en het beeldmerk van Fleurop zichtbaar is in de Webshop, is Fleurop geen partij bij de Overeenkomst tussen de Klant en de Bloemist. Je kunt voor vragen over de Overeenkomst alleen contact opnemen met de Bloemist.
4. De Bloemist is bij de verkoop van alcoholische dranken wettelijk verplicht de leeftijd van de Klant te controleren via een leeftijdsverificatiesysteem. Jij garandeert bij de aankoop van alcoholische dranken dat de door jou aangegeven leeftijd en/of geboortedatum juist is.
5. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie ook gebruik gemaakt mag worden van e-mail, telefoon en/of sms-tekstberichten.
6. De Bloemist treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen.
7. De Bloemist staat ervoor in dat producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8. Omdat bloemen een versproduct zijn, zijn bloemen onderhevig aan beschikbaarheid. In het geval de bloemen niet beschikbaar zijn of wanneer de bloemen die de Bloemist van de kweker ontvangt niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard, kan de Bloemist een alternatief product leveren van gelijke of grotere waarde en kwaliteit.
9. De producten die de Bloemist aanbiedt, hebben de eigenschappen die de Bloemist in het aanbod kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5 – Bezorging

1. Bezorging is mogelijk op de door de Bloemist aangegeven bezorgdagen en tijden.
2. De Bloemist zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. In het geval de bezorging vertraging ondervindt, ontvang je hierover zo spoedig mogelijk bericht.
3. Producten worden door de Bloemist of een extern vervoersbedrijf geleverd op het adres dat je aan de Bloemist kenbaar hebt gemaakt. In geval je een verkeerd adres hebt opgegeven, zijn de kosten voor het eventueel zoekgeraakte product voor jouw rekening.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op jou vanaf het moment van bezorging bij jou of een door jou aangewezen derde. Omdat de Bloemist een versproduct verkoopt, ben je verplicht ervoor te zorgen dat persoonlijke bezorging van het product op het door jou opgegeven bezorgadres op het overeengekomen bezorgtijdstip mogelijk is. Wanneer de bezorgpoging niet slaagt, ben jij in gebreke voor wat betreft de acceptatie van het product. Om ervoor te zorgen dat de Bloemist in dat geval toch aan de Overeenkomst voldoet, heeft de Bloemist het recht het product te bezorgen bij een door jou aangewezen derde. Is dit niet mogelijk, dan zal de Bloemist het product mee terugnemen en lijdt dat niet tot verzuim van de Bloemist. De kosten voor de nieuwe bezorgpoging mogen dan bij jou in rekening gebracht worden.
5. Wanneer de Bloemist genoodzaakt is gebruik te maken van een alternatieve bezorgmethode, kan de Bloemist of het extern vervoersbedrijf foto's maken van het geleverde product op de alternatieve bezorglocatie als bewijs van een voltooide levering.
6. Bezorging is mogelijk in het bezorgingsgebied van de Bloemist. Het bezorgingsgebied wordt kenbaar gemaakt in de Webshop.
7. Bij de bezorging van alcoholische dranken is de bezorger wettelijk verplicht je leeftijd te controleren. De bezorger kan je daarom vragen om een geldig identificatiebewijs.

Artikel 6 – Recht van ontbinding (herroepingsrecht)

1. Een Consument heeft bij een Koop op afstand een wettelijk recht van ontbinding (herroepingsrecht). Dit betekent dat de Consument de Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, kan ontbinden. Wanneer een bestelling uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag dat de Consument het laatste product uit de bestelling heeft ontvangen.
2. Wanneer de Consument gebruik wil maken van het wettelijke recht van ontbinding, dient de Consument contact op te nemen met de Bloemist of het Modelformulier herroeping in te vullen. De Consument zal het product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de Overeenkomst, retourneren. Het product inclusief toebehoren wordt, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, geretourneerd. De retourkosten komen voor rekening van de Consument.
3. Tijdens de bedenktijd mag de Consument het product slechts uitpakken of gebruiken met als doel de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen op een manier zoals de Consument dit in een fysieke winkel ook zou doen. De Consument gaat hierbij zorgvuldig om met het product. Wanneer er waardevermindering optreedt tijdens de bedenktijd door toedoen van de Consument, dan is de Consument hiervoor aansprakelijk.
4. Het risico en de bewijslast voor het juist én op tijd uitoefenen van het wettelijke recht van ontbinding, ligt bij de Consument.
5. Na ontvangst van de retourzending, ontvangt de Consument een bevestiging en zal het aankoopbedrag binnen veertien (14) kalenderdagen teruggestort worden.

Artikel 7 – Uitsluiting recht van ontbinding (herroepingsrecht)

1. Omdat bloemen en voedingsmiddelen een beperkte houdbaarheid hebben en snel bederven is het wettelijke recht van ontbinding hierop uitgesloten. Op het bestellen van bloemen en voedingsmiddelen heeft de Consument geen bedenktijd.
2. Producten die volgens specificaties van de Consument vervaardigd zijn of producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn zoals maar niet uitsluitend wenskaarten met boodschap en producten met naam, zijn uitgesloten van het wettelijke recht van ontbinding.
3. Het wettelijke recht van ontbinding geldt niet voor Zakelijke Kopers.
4. Het wettelijke recht van ontbinding geldt ook niet bij het afhalen van een product bij de Bloemist.

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Je dient het product bij levering te controleren op kwaliteit, zichtbare schade en eigenschappen of gebreken. Wanneer er onverhoopt iets mis blijkt bij de levering van het product, dien je dit zonder onnodige vertraging bij de Bloemist te melden. Voor bloemen geldt een vers garantie van zeven (7) kalenderdagen mits voldaan aan de verzorgingsinstructies. Wanneer bloemen onverhoopt beschadigd zijn of van slechte kwaliteit, dien je ons dit inclusief foto binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de bloemen per e-mail te laten weten.
2. Voor ingebruikname van een product, bijvoorbeeld het vullen van een vaas met water, raden we je aan het product te controleren op onvolkomenheden zoals barsten, breuken en lekkages.
3. Je bent verplicht de bijgeleverde product- en/of gebruiks-/verzorgingsvoorschriften van het product na te leven en het product te gebruiken waarvoor het bedoeld is. Schade die ontstaat door niet naleving van deze voorschriften of anders gebruik, is niet voor rekening van de Bloemist.
4. Op alle door de Bloemist aangeboden producten, is de wettelijke garantie van toepassing.
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor vorderingen tot schadevergoeding die verband houden met deze algemene voorwaarden een verjaringstermijn van twaalf (12) kalendermaanden.
6. De Bloemist is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door onvoorziene omstandigheden of overmacht.
7. De Zakelijke Koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor zijn account en zal zorgvuldig omgaan met de inloggegevens van het account. Dit betekent dat inloggegevens niet met derden gedeeld mogen worden.

Artikel 9 – Prijzen, facturatie en betaling

1. Webshop aankopen dienen te worden betaald via een geautomatiseerd betaalsysteem na afronding van de bestelling. Betalen kan via de door de Bloemist aangewezen betaalopties.
2. De betalingstermijn voor op rekening gekochte producten, betreft veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.
3. Je ontvangt de betaalbevestiging automatisch per e-mail.
4. De Bloemist blijft eigenaar van de geleverde producten totdat je aan je betalingsverplichting hebt voldaan.
5. De Bloemist heeft het recht haar prijzen te wijzigen. Actuele prijzen worden altijd in het aanbod in de Webshop getoond. Gedurende de geldigheidstermijn van een aanbod, worden de prijzen niet gewijzigd met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
6. In het geval je niet aan je betalingsverplichting voldoet, ontvang je een eenmalige betalingsherinnering.
Deze betalingsherinnering wordt elektronisch verstuurd naar het door jou opgegeven
e-mailadres. Blijft na versturen van de betalingsherinnering ook dan de betaling uit, dan ben je van rechtswege in verzuim en zal er wettelijke (handels)rente worden berekend over het verschuldigde bedrag. Ook heeft de Bloemist het recht de wettelijk bepaalde incassokosten bij jou in rekening te brengen.

Artikel 10 – Giftcards, acties en kortingscodes

1. Giftcards hebben een geldigheid van twee (2) kalenderjaren na de aanschafdatum.
2. Het is niet mogelijk giftcards of kortingscodes in te wisselen voor contanten.
3. Wanneer de termijn voor een actie, aanbieding of kortingscode is verstreken, kan de Bloemist niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 11 – Klachten

1. Wanneer je een klacht hebt over de uitvoering van de Overeenkomst of niet tevreden bent over een product van de Bloemist, kun je de gebreken of je klacht binnen bekwame tijd nadat je klacht is ontstaan, volledig en duidelijk omschreven Schriftelijk melden bij de Bloemist.
2. De Bloemist zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor Consumenten die een klacht hebben over een aankoop in de Webshop, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Europese Commissie via het ODRplatform: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op teksten, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, (handels)namen en video’s die getoond worden in de Webshop of op de social mediakanalen van de Bloemist rusten uitsluitend bij de Bloemist of derden en mogen niet zonder vooraf gekregen Schriftelijke toestemming van de Bloemist worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. Wanneer je in strijd handelt met dit artikel, heeft de Bloemist het recht haar schade op jou te verhalen.

Artikel 13 – Privacy

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van de Bloemist van toepassing. Deze is te lezen via https://www.bloemenboetiekmario.nl/service/privacy-statement/.
2. De Bloemist zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door de Bloemist gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Partijen zullen geschillen altijd eerst gezamenlijk proberen op te lossen. Lukt dat niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de Bloemist gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.